پرينت

نخستین سخنراني تخصصي معماری داخلی

 

اولين سخنراني از سلسله سخنراني هاي تخصصي معماري داخلي انجمن علمي  با حضور استاد فريدون كسرائي در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر برگزار شد.