پرينت

آثار فریدون کسرایی

عنوان کتاب:چهل کلید رنگ در معماری داخلی : ابزاری برای صاحبان خانه، طراحان، و معماران


تالیف و ترجمه فریدون کسرایی ؛ پژوهش کاربردی جاناتان (پور)
تهران:  ۱۳۸۷.
    
عنوان کتاب:چهل کلید نور در معماری داخلی: پژوهشي كاربردي در زمينه نور طبيعي - فرعی
تالیف و ترجمه فریدن کسرائی
تهران:  ۱۳۸۷.

عنوان کتاب:چهل کلید معماری داخلی خانه
پدید آورندگان: فریدون کسرایی ، سودابه غفاری    
تهران:  1388